Dňa 13. septembra 2018 som bol na verejnom prerokovaní Štúdie protipovodňových opatrení. Konkrétne sa jednalo o predstavenie štúdie na vybudovanie Vodnej nádrže Doľany (ďalej VN Doľany). Možno s niektorými mojimi názormi nebudú odporcovia tejto nádrže veľmi stotožnení, ale s výstavbou takejto nádrže samozrejme nesúhlasím.

 1. V prvom rade si treba uvedomiť, že protipovodňová ochrana obce je potrebná. Otázne je v akej miere a forme. Počasie nás totiž v posledných rokoch veľmi potrápilo striedaním prívalových dažďov s obdobiami sucha a toto sa bude len a len zhoršovať. Určite s tým treba počítať aj napriek tomu, že sa jedná o veľmi malé povodie a územie sa nachádza v zrážkovom tieni. Žiaľ situácia s počasím sa bude naozaj len a len zhoršovať. Stále častejšie sme svedkami toho, že zrážky sú v poslednom období koncentrované na veľmi malom území. Príkladom sú napríklad aj hurikány, ktorých je viac, ale sú menšie a silnejšie. Ale to je len jedna z vecí, na ktorej sa nezhodneme, pretože mnoho ľudí nepočíta s tým, že povodeň vôbec môže prísť.
 2. Dôležité je aj to, ako vyzerá povodie. Žiaľ aj kvôli veterným kalamitám došlo k odstráneniu stromov (ďalej len odlesnenie) na veľkom území. Nehovorím, že sa odstránil les, lebo stále sa jedná o lesný pôdny fond, a tým pádom z hľadiska zákona o lesoch sa o les v skutočnosti jedná. Tým pádom je problém s odvodom vody z územia. Takže treba zabrániť ďalšiemu odlesneniu územia, prípadne zabezpečiť iný spôsob ťažby (najmä výberkový) na území, aby sa aspoň na 40% povodia nachádzal les starší ako 25 rokov, alebo les, na ktorom bola ťažba vykonávaná výberkovým spôsobom
 3. Aj keď to možno pridať k predchádzajúcemu odseku, treba si uvedomiť, že samotná ťažba znamená vznik približovacích ciest, a tým pádom zvýšený odtok z územia spolu s pôdou, ktorú týmto spôsobom strácame. Takže je potrebné vzniknuté cesty revitalizovať a prípadne spraviť také opatrenia, aby nimi voda spolu s pôdou neodtekala a voda sa zadržala priamo v území.
 4. Podstatné je aj to, že v dedine je tok vedený pomocou rúry, ktorá má však len obmedzený prietok. Tento sa síce možno nedá pod cestou zmeniť, ale pomocou vytvorenia dočasného koryta na samotnom telese cesty pomocou obrubníka môžeme minimalizovať škody v prípade náhleho príchodu povodní. Toto sa dá vytvoriť pomocou jednoduchých obrubníkov. Aby však nedošlo k prechodu vody do vedľajších ulíc je potrebné vytvoriť “spomaľovače”, čím vytvoríme akési vyvýšené miesto a oddelíme tok na hlavnej ceste od vedľajších ulíc smerujúcich dole. Geomorfológia obce to dovoľuje.
 5. Je veľmi dôležité zadržanie vody v krajine, čo síce môže evokovať potrebu výstavby vodnej nádrže na mieste, ale práve toto nie je to, čo toto územie potrebuje. Nie je totiž potrebné takéto megalomanské riešenie, ale dôležitejšie je ponechať vodu rovno v lese, tam, kde ešte nie je veľká, ale sa len začína zoskupovať.
 6. Najdôležitejším bodom je asi potreba analyzovania povodne v roku 2011. Ak porovnáme povodeň v obci Píla a v Doľanoch, zistíme, že podľa podrobného výskumu na Píle sa zistilo, že povodeň mala prietok cca. 30 – 40 m3/s, pričom podľa údajov dostupných pre Doľany bol v Doľanoch zistený prietok 25 – 40 m3/s, čo nejako nevychádza. Gidra tečúca cez Pílu je totiž aj počas normálnych prietokov omnoho vodnatejšia, čoho dôkazom je samotná veľkosť povodia. Preto brať na zreteľ povodeň z roku 2011 je veľmi scestné, lebo v skutočnosti bola povodeň o veľa jemnejšia.
 7. Na jednaní sa mnohokrát opakovala požiadavka čistenia toku, ale žiaľ toto je jedna z ďalších vecí, s ktorými nemôžem úplne súhlasiť. Áno, čistenie je potrebné, ale len neprirodzené naplaveniny dreva, najmä po ťažbe. Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí, ale veľké stromy so spojitými konármi môžu v krajine vytvárať prirodzené hrádzky, ktoré zadržiavajú vodu v krajine. Takže efekt pre sploštenie povodne je určite vhodný pre toto prostredie.
 8. Suché poldre boli na jednaní veľakrát spomínané. Takáto alternatíva však na verejnom prerokovaní bola len spomínaná, pričom podrobná schéma vôbec nebola predstavená. Bolo spomenuté, že sa nad ňou uvažovalo, ale že takýchto hrádzok by na území bolo potrebných asi 100 a priechody vody by mohli byť zatarasené materiálom, čo by pri povodni mohlo mať opačný efekt.
 9. V rámci jednania nás s bratom Jurajom ešte zaujímalo, aký by bol efekt v prípade, ak by na tomto území padli zrážky z viacerých veľkých búrok za sebou, ale na našu spokojnosť sme boli ubezpečení, že navrhovaná priehrada by takúto povodeň vydržala, aj keď by ju celú asi nezadržala.
 10. Veľmi ma zarazila aj skutočnosť, že v tejto veci nebola kontaktovaná odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR, ktorou je Štátna ochrana prírody a jej správa CHKO Malé Karpaty. Vôbec nebola oslovená, či výstavbou nebude dotknuté nejaké významné územie z hľadiska ochrany prírody.

Niekoľko bodov:

 • Pred navrhovaním opatrení je potrebné spraviť podobný výskum povodne v roku 2011
 • Počas prezentovania navrhovanej štúdie neboli prezentované žiadne iné riešenia
 • Nebola v tejto veci oslovená správa CHKO Malé Karpaty
 • Podľa jedného odborníka z divákov bola jedna z chýb, ktorou bol robený výpočet, až 40%
 • V prípade EIA treba uvažovať nad nulovou alternatívou, alternatívou vodného diela a iným spôsobom.
 • EIA musí byť hodnotená na základe významnosti vplyv na územia sústavy NATURA 2000
 • na povodeň sa treba pripraviť a naozaj s ňou treba počítať
  1. znížiť odlesnenie
  2. revitalizácia ciest po ťažbe
  3. ponechanie vody v krajine
  4. vytvorenie suchých poldrov
  5. vytvorenie náhradného koryta na ceste

Ak Vás moja činnosť zaujíma, staňte sa fanúšikom mojej Facebook stránky tu.